Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. - TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van The Dots Comm. V., met maatschappelijke zetel gevestigd te Stationsstraat 175 in 2440 Geel en die ingeschreven is in de KBO onder het nummer 0633.949.636, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. 

1.2. Bij elke bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, zoals deze steeds raadpleegbaar zijn op de website van The Dots (www.thedots.be). De klant doet hierdoor afstand van het recht zich te beroepen op zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.


ARTIKEL 2. – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. The Dots behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij The Dots steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal aangeven.


ARTIKEL 3. - DE OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst tussen The Dots en de klant komt tot stand wanneer de klant een offerte, opgemaakt door The Dots, heeft aanvaard door ondertekening of door bevestiging per mail. De offertes hebben een geldingsduur van 30 dagen.

3.2. Offertes zijn vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Elke wijziging die de klant zou voorstellen of vragen aan een door The Dots uitgebrachte offerte, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de klant. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor The Dots indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.4. Indien The Dots voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat The Dots de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.


ARTIKEL 4. - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en binden The Dots niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van The Dots. The Dots verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft The Dots hiervoor de nodige duiding aan de klant.


ARTIKEL 5. - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. De samenwerking treedt in werking vanaf de ondertekening van de bestelling.

5.2. De afgesloten overeenkomst blijft geldig tot de in de bestelling vermelde diensten geleverd zijn en/of de aldaar vermelde duur verstreken is.

5.3. Iedere partij kan de overeenkomst voortijdig beëindigen ingeval:

- niet-betaling door de klant (zie bepalingen uit artikel 6.3 en 6.4 Algemene Voorwaarden);
- de andere partij het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat, een procedure Continuïteit der Ondernemingen inleidt of zich in enige andere gelijkaardige situatie bevindt;
- de andere partij zich gedurende meer dan 1 maand in een overmachtssituatie bevindt.

De beëindiging zal aan de andere partij betekend worden per aangetekend schrijven, het een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

5.4. Eventuele annuleringen van bestellingen bij The Dots dienen schriftelijk of via mail te gebeuren en dit uiterlijk binnen de 7 dagen na de ondertekening van de overeenkomst. Bij gebreke is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.


ARTIKEL 6. - BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Tenzij anders werd overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd.

6.2. Aanmaning tot betaling gebeurt uitsluitend via digitaal schrijven.

6.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 1% per maand op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de klant.

6.4. Indien de klant, 10 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet overgaat tot betaling, zal The Dots het recht hebben om alle diensten met onmiddellijke ingang op te schorten tot al haar facturen integraal voldaan zijn.


ARTIKEL 7. - KLACHTEN

7.1. Indien de klant niet binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur haar protest met betrekking tot deze factuur aan The Dots meedeelt, aanvaardt zij onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.

7.2. Alle klachten betreffende de diensten van The Dots, dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de 15 werkdagen volgend op de dag dat de klant redelijkerwijs de reden van de klacht moest vastgesteld hebben aan The Dots ter kennis te worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid.


ARTIKEL 8. - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

8.1. De contractuele relatie tussen The Dots en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.


ARTIKEL 9. - AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9.1. Behoudens haar opzettelijke of zware fout is The Dots niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomsten met de klant. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van The Dots zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen.

9.2. The Dots is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :

– elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door de klant en/of derden, hierin begrepen (poging tot) hacking;
– elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;
– het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden;

9.3. The Dots is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …

9.4. The Dots zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, aanzien: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …

9.5. Indien de klant materiaal aanbrengt, van welke aard ook (teksten, afbeeldingen, muziek, slogans, …) dat in de software en/of de diensten van The Dots dient geïntegreerd te worden, waarborgt de klant dat zij over alle nodige toestemmingen daartoe beschikt. De klant vrijwaart The Dots tegen alle vorderingen van alle betrokken derden.

9.6. In elk geval is de aansprakelijkheid van The Dots beperkt tot het bedrag, exclusief BTW, gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden.


ARTIKEL 10. - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten die door The Dots aan de klant worden geleverd, zoals op ontwerpen, design, teksten, lay-out, software, broncodes, programma’s, documentatie en alle andere zaken die door The Dots worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of daaruit voortkomen, komen uitsluitend toe aan The Dots of diens leveranciers.

10.2. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant erkent slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht te krijgen met betrekking tot de via de diensten voortgebrachte zaken en dit voor de doelstellingen die voortvloeien uit de overeenkomst met The Dots.

10.3. De klant verbindt zich ertoe om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Dots, zich te onthouden van het geheel of gedeeltelijk publiek maken of aan een derde ter beschikking te stellen of op enige wijze reproduceren of commercialiseren, van de via de levering van diensten voortgebrachte zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust.


ARTIKEL 11. - SOFTWARE

11.1. The Dots zal steeds haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat zij de bestelling uitvoert volgens de regels van de kunst.

11.2. Bij de ontwikkeling zal The Dots de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. The Dots zal er tenslotte steeds naar streven dat de door haar ontwikkelde software vrij is van virussen, ‘trojan horses’ en andere ‘malware’. De klant begrijpt en aanvaardt echter dat The Dots geen enkele resultaatsverbintenis op dit vlak kan aangaan. De klant verbindt zich er dienaangaande toe om ten allen tijde de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder de installatie en het gebruik van de benodigde antivirus programma’s en firewalls, alsook de toekenning van veilige paswoorden die regelmatig gewijzigd worden.


ARTIKEL 12. - TESTFASE

12.1. De klant is gehouden om iedere door The Dots opgeleverde fase uitvoerig te testen teneinde na te gaan of deze overeenstemt met hetgeen overeengekomen was en of deze geen fouten bevat.

De klant beschikt dienaangaande over een periode van 10 werkdagen na iedere fase. De klant is gehouden zijn opmerkingen schriftelijk aan The Dots over te maken. Ingeval van stilzwijgen vanwege de klant gedurende die periode zal de klant geacht worden de desbetreffende fase te aanvaarden.

Ingeval de klant binnen voormelde periode schriftelijke opmerkingen overmaakt aan The Dots, zal deze, voor zover de opmerkingen conform zijn aan de aan The Dots gegeven opdracht, de betrokken fase van de diensten hieraan aanpassen en deze opnieuw ter goedkeuring van de klant voorleggen.

Deze laatste zal over een nieuwe periode van 5 werkdagen beschikken om de aldus aangepaste fase goed te keuren conform de in de vorige paragraaf voorziene procedure. Indien de klant opnieuw schriftelijke opmerkingen laat gelden, zullen partijen zo spoedig mogelijk een vergadering beleggen teneinde gezamenlijk de betrokken fase af te werken.

12.2. Eenmaal de goedkeuringsprocedure voor een bepaalde fase is afgerond is die fase definitief goedgekeurd. Indien de klant hier vervolgens alsnog wijzigingen aan wenst door te voeren, zal dit beschouwd worden als een wijziging van de opdracht, waarvoor The Dots een bijkomende offerte zal uitschrijven.


ARTIKEL 13. - ONGEOORLOOFD GEBRUIK

13.1. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van The Dots of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreuk makende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinkt of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door The Dots.

13.2. De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij on line zet of vraagt om on line te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, …

13.3. The Dots kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. 


ARTIKEL 14. - HOSTING

14.1. De klant erkent dat The Dots voor het hosten van de door haar ontwikkelde websites, of voor de websites die de klant aanbrengt en ontwikkeld werden door derden, een beroep dient te doen op een externe provider van hostingdiensten. The Dots is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige andere fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website van de klant onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de klant enige schade zou lijden.

14.2. De door ons geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren.

14.3. Voor onze hosting pakketten bieden wij enkel 'Best Effort Support' aan. Dit betekent dat we alles in het werk stellen om onze diensten 100% van de tijd online te hebben, hoewel we geen garanties kunnen bieden. Wij trachten de responstijd bij eventuele problemen zo kort mogelijk te houden. 


ARTIKEL 15. - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

15.1. In het kader van de diensten die The Dots levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van The Dots die beschermd zijn overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

15.2. The Dots verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de klant ter beschikking zouden worden gesteld om haar diensten te leveren, strikt vertrouwelijk te houden en er de grootste zorg voor te dragen dat deze veilig worden bewaard. The Dots zal ook op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.


ARTIKEL 16. - NIET-EXCLUSIVITEIT EN NIET-AFWERVING

16.1. Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen The Dots en de klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen The Dots en de klant niet in dat The Dots, binnen het activiteitendomein van de klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De klant erkent uitdrukkelijk dat het The Dots vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de klant diensten te leveren.


ARTIKEL 17. - DIVERSEN

17.1. Op verzoek van de klant kan The Dots het beheer overnemen van een website die door een derde partij werd ontwikkeld. In dat geval is The Dots niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan bij de ontwikkeling van deze website en die zouden lijden tot een gebrekkige werking van de website tijdens het beheer waargenomen door The Dots (bv. verlies aan data, veiligheidslekken, foutberichten).

17.2. De klant kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van The Dots op een geschikte plaats op de website, samen met een hyperlink. The Dots mag tevens de naam van de klant vermelden in een lijst van klanten die hun website door The Dots lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

17.3. De opdrachtgever is ertoe gehouden elke wijziging van zijn klantgegevens onmiddellijk te melden aan The Dots.

#### © The Dots - Alle rechten voorbehouden